ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

 

 

 

1.0 Offertes en prijswijzigingen

 

1.1 Alle door Kappers huren  offertes zijn vrijblijvend

 

 

 

1.2 Kappershuren behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijswijzigingen door te voeren, onder andere, op grond van de verandering van de arbeidsvoorwaarden en/of de sociale zekerheidswetgeving.

 

 

 

2.0 Overeenkomst

 

2.1 Overeenkomsten komen slechts tot stand middels schriftelijke acceptatie door de opdrachtgever van het aanbod van Kappershuren en herbevestiging daarvan door Kappershuren 2.2 Afwijking van een tot stand gekomen overeenkomst kan slechts schriftelijk geschieden waarbij Kappershuren schriftelijk akkoord dient te gaan met de afwijking.

 

2.3 De opdrachtgever is verplicht alle relevante informatie mee te delen aan kappershuren die laatstgenoemde benodigd voor de correcte uitvoering van haar opdracht.

 

 

 

3.0 Betalingstermijn en verrekening

 

3.1Kappershuren factureert bij aanvang van de huurwerkzaamheden dan wel bij levering van materiaal. De betalingstermijn bedraagt 7 dagen na factuurdatum. (of anders aangegeven in de overeenkomst)

 

3.2 De opdrachtgever mag geen vorderingen die hij heeft, of meent te hebben, op kappershuren verrekenen met de door kappershuren aan de opdrachtgever gefactureerde bedragen.

 

3.3 Indien de opdrachtgever de facturen niet binnen de daarvoor geldende termijn voldoet, zal de opdrachtgever een bedrag aan incassokosten verschuldigd zijn van 15% over de hoofdsom.

 

 

 

4.0 Beëindiging overeenkomst

 

4.1 Huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden en dient te geschieden bij aangetekende brief. (alleen geldig bij een overeenkomst langer dan 3 maanden)

 

4.2 Huurovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen slechts worden opgezegd tegen de einddatum van de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden en dient te geschieden bij aangetekende brief.

 

4.3 Beide partijen kunnen de huurovereenkomst zonder inachtneming van enige opzegtermijn opzeggen indien één van de partijen in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel opschorting van betaling verkrijgt.

 

4.4 kappershuren kan de huurovereenkomst zonder inachtneming van enige opzegtermijn opzeggen indien er bij de opdrachtgever een managementwijziging plaatsvindt.

 

4.5 kappershuren kan de huurovereenkomst zonder inachtneming van enige opzegtermijn opzeggen indien de opdrachtgever in verzuim verkeert met betrekking tot de nakoming van één van haar contractuele verplichtingen jegens kappershuren.

 

 

 

5.0 Zetel in België

 

5.1 Op alle overeenkomsten tussenkappershuren en haar opdrachtgever is Belgische recht van toepassing en is de Rechtbank Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen partijen.

 

 

 

Specifieke bepalingen met betrekking tot verhuur van personeel

 

 

 

6.0 Diversen

 

6.1 De minimum uurdienst van een kapster bedraagt 6 uur.

 

 

 

Specifieke bepalingen met betrekking tot verhuur van zaken

 

 

 

7.0 Tarieven en kosten

 

7.1 De huur wordt aangegaan voor de minimumperiode van een werkdag, of een veelvoud hiervan.

 

 

 

 

 

8.0 Aansprakelijkheid

 

8.1 De huurder is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan of door het materiaal of veroorzaakt door werkzaamheden uitgevoerd met het materiaal. De huurder zal kappershuren vrijwaren en/of schadeloos stellen voor alle aanspraken tegen kappershuren voortvloeiend uit het de werkzaamheden van kappershuren.

 

8.2 Indien de huurder schade lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van kappershuren jegens de huurder, is de aansprakelijkheid van kappershuren beperkt tot het bedrag van de huurgelden over de periode dat de huurder geen gebruik heeft kunnen maken van het gehuurde. In het bijzonder aanvaardt kappershuren geen aansprakelijkheid voor gevolgschade.

 

 

 

  1. Verplichtingen van Opdrachtgever

 

 

 

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, zaken en faciliteiten, waarvan de Kapper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, deugdelijk, volledig en tijdig aan de Kapper worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld. Opdrachtgever dient zijn volledige medewerking te verlenen bij het uitvoeren van de werkzaamheden door de Kapper

 

 

 

10,0 Ziekte

 

 

 

10.1 Indien de Kapper wegens ziekte geen werkzaamheden voor Opdrachtgever kan uitvoeren, dan wordt Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk door Kappers huren of door de Kapper in kennis gesteld. In een dergelijk geval zal Kappers huren, indien een andere kapper beschikbaar is, aan Opdrachtgever een voorstel doen om een andere kapper in te huren. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met dit voorstel, dan blijft deze overeenkomst van kracht en dient onder de definitie “Kapper” te worden verstaan de nieuwe kapper die de ziekte kapper vervangt. Wenst Opdrachtgever geen vervangende kapper of is er geen vervangende kapper beschikbaar, dan eindigt deze overeenkomst, zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van enige schade die Opdrachtgever lijdt door het voortijdig beëindigen van deze overeenkomst of op enige andere vorm van compensatie.

 

 

 

Het is mogelijk dat door het inhuren van een nieuwe Kapper, de hoogte van de reiskostenvergoeding dient te worden aangepast. Is dit het geval, dan wordt Opdrachtgever daarvan bij het voorstel van Kappers huren, zoals genoemd in artikel 10.1, in kennis gesteld.

 

  1. Nietigheid

 

10.1 indien de onderhavige overeenkomst bepalingen bevat die ten gevolge van wettelijke bepalingen en/of een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak nietig blijken te zijn, dan wel onverbindend worden verklaard, verbinden partijen zich reeds nu voor alsdan om in onderling overleg een zodanige regeling overeen te komen, dat daardoor zoveel mogelijk recht wordt gedaan en tegemoet wordt gekomen aan de bedoeling welke partijen hebben gehad bij het aangaan van de overeenkomst.

 

 

 

  1. Wijzigingen

     

 

Wijzigingen op deze overeenkomst zullen alleen geldig zijn en alleen van kracht worden indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

 

 

 

Partijen zullen instemmen met wijzigingen op deze overeenkomst indien die noodzakelijk blijken te zijn door relevante (wijzigingen in) wet- en regelgeving.

11.

Wij van kappershuren kunnen niet van te voren als u wil ruilen van personeel aangeven hoelang dit gaat duren. Ook als u aangeeft dat u wil ruilen zullen wij onze kapster bij u weg halen en zullen wij op zoek gaan naar een kapster voor in uw winkel. Wij zijn nooit aansprakelijk voor deze tussen liggende periode Dit vanwege dat wij nooit kunnen zeggen of wij iemand vrij hebben. Wij proberen altijd onze klanten te helpen en om een goede vervanger te vinden voor de kapster.

 

12.

Kappershuren kan zelf bepalen om een kapster weg te halen uit een kapsalon als het gevoel vanuit kappershuren niet goed is. Dit kan Kappershuren zelf aangeven.  En hier over zal Kappershuren dan contact via de mail over opnemen met de betreffende kapsalon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet gegevens

Kappers Huren

E-mail:  info@kapperhuren.nl

E-mail: kappershuren@gmail.com

Afd. Planning: anitavandehaar@kapperhuren.nl

Web: www.kapperhuren.nl (Nederland)

Web: www.kapperhuren.be (België)

 

 

afd. administratie: administratie@x-kappershuren.com 

 

Wij hebben nu ook een chatfunctie (voor al  uw vragen )


Telefoon nummer:

Telefoon (Nederland)  085-0602590

Telefoon (België) +32 85-0602590

Telefonnummer ( Deutschland) +49 85-0602590

GERMANY

Post adres gegevens

 P/A Kappers huren 

Wageningselaan 50

3903 LA Veenendaal

 

KVK gegevens: 69235635

BTW nr. 176025522 B06